Informació Legal

INFORMACIÓ LSSI


Aquesta pàgina web és propietat de SOLARTA BALEAR S.L., amb domicili social al carrer Mallorca, 13 d'Artà (07570), Illes Baleares i amb C.I.F. B-07891021, inscrita al Registre Mercantil de Balears al Tom 1565, Sec.8, Foli 1, Full PM-29264 Inscripció 1.

A part del domicili social, es posa a disposició dels usuaris la següent direcció de Correu Electrònic al que podran dirigir les seves peticions, qüestions o reclamacions: info@solarta.com

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DRETS D'AUTOR

Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina, el nom del domini, el codi font, disseny i estructura de navegació que apareixen a la web són titularitat de la referida empresa, a qui correspon l'exercici exclusiu dels derets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma, i, en especial els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

L'usuari es compromet, al cumpliment del establert a la Ley de Propietat Intel·lectual a mantenir la integritat de l'obra i impedir qualsevol deformació, modificació o alteració contra ella que suposi un perjudici als sus interesos legítims. També es compromet a no reproduir, copiar, distribuir o publicar el contingut de la informació de la present pàgina sense l'autorizació per escrit del seu titular.

CONDICIONS D'ÚS DE LA WEB

L'accés a aquesta pàgina Web el compromet a utilitzar la página Web d'acord a lo disposat en aquest acord i de forma que no produeixi un perjudici en els drets o interesos de tercers o que pugui danyar o produir un ús anormal de la plana Web o dels servicis per ella prestats.

1. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

1.1 Utilització de la plana Web: L'ús d'aquesta pàgina Web es realitza sota el propi risc de l'usuari, per tant, Solarta Balear S.L. no es responsabilitza de possibles mals derivats d'interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconexions telefòniques motivades per causes alienes a la citada mercantil; de retrats o bloquejaments en l'ús del present sistema electrònic produits per deficiències o sobrecarregaments al seu centre procesador de dades, de línies telefòniques, al sistema d'Internet o en altres sistemes elèctrics; ni tampoc de qualsevol altra alteració que es pugui produir al Software o Hardware dels usuaris.

De igual manera, Solarta Balear S.L. no respondrà pels danys provocats per terceres persones mediant intromisions il·legítimes fora del nostre control. Tampoc respondrà pels danys i perjuidicis causats per l'ús o mala utilització del contingut de la Web ni per les conseqüencies que poguessin derivar-se dels errors, defectes u omisions en els continguts que puguesin aparèixer a esta pàgina proporcionats per tercers. El simple fet d'accedir a la pàgina no suposa en cap cas l'existència d'una relació comercial entre usuari i Solarta Balear S.L.

La informació continguda a la pàgina Web pot contenir inexactituts o errors tipogràfics. Solarta Balear S.L., no es responsabilitza de l'ús negligent, il·lícit o incorrecte que faci el navegant tant de la pàgina Web com dels continguts, així mateix, tampoc es fa responsable de la falta de veracitat de les dades introduides pels navegants a la pàgina Web.

2. CONTINGUTS DE LA WEB I ENLLAÇOS.

2.1 Solarta Balear S.L., es reserva la facultat de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment la informació exposada a la pàgina Web, per lo qual aconsellem que revisi periòdicament aquesta pàgina per estar al corrent dels canvis efectuats.

2.2 Respecte als continguts aliens, el titular de la present pàgina Web no assumeix cap responsabilitat alguna derivada dels continguts aliens que es transmiteixen, allotjin o als que es faciliti l'accés des de la Web, ja que no està obligat a controlar amb caràcter previ si el mencionat enllaç cumpleix amb la legalitat vigent. Tampoc garantitza l'aussència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents o fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe produits a l'usuari per aquest motiu.

2.3 Aquelles entitats que vulguin establir un enllaç amb aquesta pàgina hauran d'obtenir autorizació del titular.

CLÀUSULA INFORMATIVA

De conformitat amb lo previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de dicembre de protecció de dades de caràcter personal, se l'informa que les seves dades personals estan incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal del que es responsable l'entidad Solarta Balear S.L. Per exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, pot dirigir-se per escrit a SOLARTA BALEAR S.L., Carrer Mallorca, 13, 07570 Artà, Illes Baleares, o via electrònica a info@solarta.com.

Les dades tractades pel Responsable de l'arxiu, s'archivaràn i custodiaran cumplint amb les degudes mesures de seguretat.

En el cas d'incluir dades de caràcter personal titularitat de tercers, l'interesat es compromet a obtenir previament el seu consentiment i a informar dels extrems anteriorment indicats. L'interesat manifesta que les dades suministrades sópn correctes i autèntiques i es compromet a comunicar qualsevol modificació de les mateixes al Responsable de l'arxiu.

L'usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se Solarta Balear S.L. el dret a excluir dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses.